Gazlaştırma

Gazlaştırma Nedir?

 

Yenilenebilir biyokütle ve biyokütleden elde edilen yakıtlar çevresel fayda sağlaması sebebiyle günümüz enerji kullanımında kolaylıkla fosil yakıtların yerine geçebilecektir.
Biyokütlenin gazlaştırılması; katı yakıtların ısıl çevirim teknolojisiyle yanabilen bir gaza dönüştürülmesi işlemidir. Sınırlandırılmış oksijen, hava, buhar veya bunların kombinasyonları reaksiyonu başlatmaktadır. Üretilen gaz karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen, metan, su ve azot'un yanısıra kömür parçacıkları, kül ve katran gibi artıklarıda içermektedir. Üretilen gaz temizlendikten sonra kazanlarda, motorlarda, türbinlerde ısı ve güç üretilmek üzere kullanılmaktadır. Gazlaştırma tekniği ile biyokütleden, yüksek bir randımanla petrolle çalışan güç ve ısı sağlayan tirbünlerde kullanılacak bir gaz yakıt elde edilebilir.

Biyokütle kaynaklarının sağlanması fosil kaynak sağlanmasından daha pahalıdır. Fakat biyokütle yenilenebilir bir kaynak olmasıyla tükenmekte olan fosil yakıtların yanında sürdürülebilir global enerjinin önemli bir unsurudur. Buna ilaveten sera gazları emisyonu ve karbon döngüsünü azaltıp, kırsal ekonominin gelişimiyle yeşil endüstriyi desteklemektedir. Biyokültenin gazlaştırılması ile elde edilen gaz yakıt doğal gazın kullanıldığı yerlerde küçük modifikasyonlar yapılarak kullanımı yaygınlaştırılabilir ve gelecekte kolaylıkla doğal gazın kullanıldığı yerlerde enerjinin büyük bir kısmı bu yakıttan sağlanabilir.

Biyokütleden gazlaştırılma ile elde edilen temizlenmiş gaz yakıt ısı ve buhar üreten kazanlarda direk yakılarak veya Stirling motorlarda %20-30 verimlilikte elektrik üretimi için kullanılabilmektedir. Basınçlı gazlaştırma tirbünlerinde ise %40 veya daha fazla verimlilikte elektrik üretimi yapılabilmektedir.

Gazlaştırma 18. yy'ın sonlarından bu yana bilinen bir teknolojidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için günümüzden geleceğe önemli bir rol oynayan biyokütlenin kullanılabilir olduğu o yıllardan bu yana ispatlanmıştır. Bilinen bir husus da bir enerji kaynağı olarak kullanılan biyokütlenin birçok dezavantajının olduğudur. Düşük enerji yoğunluğuna sahip ( yaklaşık 16-20 MJ/kg ) ham biyokütle kaynakları direk olarak yakıldığı takdirde, çok düşük randıman sağlar ve iç ve dış mekanlarda yüksek sevyede hava kirliliği oluşmasına neden olur.

Gazlaştırma biyokütleden gaz yakıt elde edilen termokimyasal bir dönüşüm prosesidir. Diğer bir deyişle biyokütle termokimyasal bir dönüşümle gaz yakıta dönüştürülür. Modernize edilmiş biyokütle enerjisi teknolojilerinin amacı üretim ve kullanım sırasında emisyonları azaltırken yakıtın yoğunluğunu arttırmaktır.

 

Gazlaştırma Kimyası

 

Katı yakıtların temelinde karbon, oksijen ve hidrojen kompozisyonları yer almaktadır. Gazlaştırıcılar ise biyokütleyi yüksek ısı altında yakmaktadırlar.

Gazlaştırma Prosesi Dört Safhaya Ayrılır:

•  Kuruma

•  Oksidasyon

•  Piroliz (Distilasyon)

•  Reaksiyon (Karbonlaştırma)

•  Gazlaştırma (İndirgenme)

 

Kurutma:
Içinde % 35'den daha fazla su ihtiva eden biyokütle termokimyasal dönüşüm sonucu elektrik üretimi için uygun değildir. Direk yakma için %8-15 arası nem oranı uygun olup, 50-100 cm arası parça boyutu idealdir. Karbonlaştırma işlemi %8-15 arası nem oranları tercih edilir. Odunun gazlaştırma sistemde kullanılabilmesi için odun içindeki nemin ayarlanması gerekir. Bu da ancak kurutma işlemi ile gerçekleşir.

I. Safha : Oksidasyon

C + O2 = CO2 + Heat

H + O2 = H2O + Heat

Biyokütlenin organik mollekülleri karbon (C) ve hidrojen (H), yukarıdaki reaksiyonlar gereğince, okside olarak ısı enerjisi açığa çıkarırlar.Bu reaksiyonlar sıcaklığın dışarıya verildiği ekzotermik reaksiyonlardır. Bunlar sırasıyla karbondioksit ve su buharına dönüşürler. Yanma sonucu yanmayan inorganik minerallerin bulunduğu kül de açığa çıkmaktadır.

II. Safha : Piroliz (Distilasyon)

Organik maddeler oksijensiz ortamda ısıtılırsa ortaya çıkan termal parçalanma sürecine piroliz adı verilir. Oksijensiz ortamda 500-600 °C' a kadar yapılan ısıtmada; gaz bileşenleri, uçucu yoğuşabilir maddeler, mangal kömürü ve kül açığa çıkar. Yüksek sıcaklığa çıktığında ise gaz bileşenleri ve odun gazı açığa çıkar.


Piroliz süreci şu şekilde gerçekleşmektedir: Oksijensiz ortamda karmaşık organik moleküller 400-600 °C sıcaklık bölgesinde parçalanarak yanabilir, yanamaz gazlar, katran ve zift açığa çıkar.

Piroliz - Orta sıcaklık - Kısa süreli reaksiyon - % 75 Biyokütle - %12 Kömür - % 13 Gaz

C6 H10 O5 + Heat = Cx Hz + CO

C6 H10 O5 + Heat = Cn Hm Oy

Bunun yanısıra yüksek sıcaklıkta indirgenme reaksiyonundan bağımsız olarak üçüncü bir reaksiyon basamağı oluşur: yukarıdaki reaksiyonlar. Bu reaksiyon basamağı için gerekli olan enerji oksidasyon basamağında açığa çıkan enerjiden sağlanır. Reaksiyon sonucu yüksek molleküllü biyokütle daha düşük molleküllere ve karbonmonoksite ayrışır.

III. Safha : Reaksiyon (Karbonlaştırma)Karbonlaştırmada; odun, turba, maden kömürü gibi organik maddeler havasız ortamda kimyasal parçalanmaya uğrarlar. Bu işlem de farklı sıcaklık bölgelerinde gerçekleşir ( 150 - 500 ºC ). Karbonlaşma işlemi sonucu açığa çıkan

gaz bileşenleri: %50 CO2 , %35 CO, %10 CH4 , %5 diger hidrokarbon ve H2'dir.Gaz karışımının yaklaşık kalori değeri 8.9 MJ/m3'tür. Odunun karbonlaştırılmasındaki sıvı ürünler ise sulu kısım ve katrandır.

Karbonlaştırma - Düşük sıcaklık - Çok uzun süreli reaksiyon - % 30 Biyokütle - % 35 Kömür - % 30 Gaz

IV. Safha : İndirgeme (Gazlaştırma)

Organik maddelerin gazlaştırılmasında yaklaşık 500 °C sıcaklığa kadar olan süreç piroliz safhası olup burada; karbon, gazlar (kalorifik değeri 20 MJ/m3'e kadar çıkabilir) ve katran elde edilir. Isıtma 1000 °C'a kadar çıkıldığında karbon da su buharıyla tepkimeye girerek CO ve H2 üretilir. Ham maddedeki değişken oksijen oranına bağlı olarak gazlaştırma işlemi için ilave oksijen girdisi gerekmeyebilir.

Gazlaştırmada önemli olan biyokütlenin nem oranının % 30'u geçmemesidir. Nem oranı arttıkça gazın kalorifik değeri düşmektedir. Ayrıca hacimsel olarak yanabilir gaz olan CO miktarı düşerken CO2 miktarı da artmaktadır. Bitkisel atıklar yakılırsa kısmi yanmada kalori değeri 4.5-6 MJ/m3 olan gaz üretilir.

Gazlaştırıcının içindeki kor halinde bulunan maddeye su buharı püskürtülürse su gazı elde edilir: Bu gazın kalorifik değeri 10MJ/m3 dür.

Gazlaştırma - Yüksek sıcaklık - Uzun süreli reaksiyon - % 5 Biyokütle - % 10 Kömür - % 85 Gaz

2.5-3 kg odun 1 litre petrolün yerine,

3-3.5kg odun ise 1 litre dizel yakıtın yerine geçer.

CO2 + C + Heat = 2CO

H2O + C + Heat = H2 + CO

Oluşan karbondioksit ve hidrojen reaksiyonları gereğince indirgenme reaksiyonu olan ikinci bir işleme tabii olarak karbon monoksit ve hidrojene dönüşürler. Bunun yanısıra kömür ve katran da oluşur teknoloji gereğince katrana dönüşen kömür gazlaştırılır. Oluşan gazlar yanıcı gazdır ve üründeki partikül madde konsantrasyonu azalmıştır.

C6 H10 O5 + O2 Cx Hz + Cn Hm Ok + CO + H2 + Heat

 

Gazlaştırma Prosesinin Toplam Reaksiyonu
 

Gazlaştırma Teknolojisi

 

Gazlaştırma gazlaştırıcı denen katı yakıtların oksidantlar ( hava, oksijen, buhar, hidrojen, karbon dioksit veya bunların çeşitli karışımları ) ile temas edebileceği yakıt yatağı şeklinde hazırlanmış bir reaktör içinde meydana gelmektedir.

Gaz Yakıtın Kullanımına Göre;

•  Isıl gazlaştırıcılar: Kazanlarda, ocaklarda ve kurutucularda yakıtın alevli yanmasıyla,

•  Güç kaynaklı gazlaştırıcılar: İçten yanmalı motorlarda mil gücü sağlamak için kullanılır.

Gazlaştırma Reaktörünün Özelliğine Göre;

•  Sabit Yataklı Gazlaşırıcılar

•  Akışkan Yataklı Gazlaştırıcılar

•  Entegre Yataklı Gazlaştırıcılar

Akışkan ve entegre yataklı gazlaştırıcılar gazlaştırma için güçlü ve işlevsel olduğu halde genellikle projesi, inşası ve işletilmesi çok pahalı olduğu için küçük ölçekli işletmeler ( 1MWe) için tavsiye edilmez.

Sabit yataklı gazlaştırıcılar, proje ve inşası basit olduğu için özellikle fakir ülkelerde yaygın olarak kullanılırlar. Yatırım, işletme ve bakım masrafları akışkan ve entegre yataklı gazlaştırıcılardan daha uygundur.

 

GAZLAŞTIRMA REAKTÖRLERİ

 

Sabit Yataklı Gazlaştırıcı Sistem

•  Düşük Katran Üretimi

•  Gaz Motorunda Kullanılabilirlik

  Gaz Bileşimi:

H 2 - 12 -1 5 %

CO - 1 8 - 20 %

CH 4 - 3-6%

CO 2 - 10-12%

N 2 - 45- 50 %

H 2 O - 2-5%

Isıl Değer: 1500 kcal/Nm3

 

Akışkan Yataklı Gazlaştırıcı Sistem

•  Yüksek Üretim Olanağı

•  Farklı Yakıt Türlerini Yakabilme Olanağı (linyit, kömür, biyokütle)

•  Nem Oranı Toleransının Yüksekliği

•  Otomasyon Gerekliliği

•  Hava ve Buhar Eldesi

  Gaz Bileşimi:

H2 - 12 -1 5 %

CO - 1 8 - 20 %

CH4 - 3-6%

CO2 - 10-12%

N2 - 45- 50 %

H2O - 2-5%

Isıl Değer: 1500 kcal / Nm3

 

Biyokütlenin Gazlaştırılması


     Fosil yakıtlar, nükleer enerji ve büyük ölçekli hidrolik projeleri gibi geleneksel enerji kaynakları dünya enerji piyasasına hakim durumdadırlar. Diğer enerji kaynakları bu geleneksel kaynaklarla rekabet edecek yeterlilikte değillerdir. Son yıllarda biyokütle enerjisinin kullanımı araştırma ve geliştirme birimleri ve hükümetler tarafından büyük ilgi görmektedir. Biyokütle enerjisinin farklı yollardan enerji sağlayabilmesi için birçok formları oluşturulmaktadır.

Güvenilirliği sağlamak ve işlem verimliliği için biyokütle yakıtların gazlaştırılmasında proses ayrıntılarının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Tüm gazlaştırıcı tiplerinde biyokütlenin boyutu, nem ve kül içeriğinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Eksik yakıt hazırlığı gazlaştırma prosesinde teknik problemlerin sıkça oluşmasına sebep olur. Bu yüzden güzel bir organizasyon ve kontrol yakıt hazırlama yöntemi çok önemlidir.

 

Gazlaştırma Gazının Kullanıldığı Yerler


    

Katran, kömür ve kül üretilen gazdan arta kalan atıklar olarak bilinen yan ürünlerdir. Üretilen gazın içten yanmalı motorlarda yanabilmesi için katran ve partiküllerin temizlenmesi gerekir. Üretilen gazın yanabilen içeriği başlıca karbon monoksit, hidrojen ve hidrokarbon gazlar (hammaddeye bağlı) ve azotun değişik oranlarda karışımıdır. Gazlaştırma reaksiyonu ile üretilen gaz bileşimindeki diğer gazlara nazaran azot içerikli gazın ısıl değeri daha düşüktür (4 - 6 MJ/m3).

•  Üretilen gazın enerji içeriği içten yanmalı motorlarda, kazanlarda ve fırınlarda kullanıma uygundur fakat azot içeren gaz orta ve uzun taşımacılık için tavsiye edilmez. Biyokütlenin gazlaştırılmasında tam kapasiteli yanmanın sağlanabilmesi için havanın yerine oksidant olarak saf oksijen veya buhar kullanıldığında yüksek enerji yoğunluğuna sahip gaz elde edilir.

•  Isıl değeri düşük olmasın rağmen gaz motorları ve türbinlerinde, elektrik üretiminde veya içten yanmalı motorlarda katı biyokütle gazlaştırılarak enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu metodla kullanılabilir ve modernize edilen gaz yakıtlar daha az zararlı emisyon salınımı ile geleneksel yakıtlar gibi kullanılabilir. Gazlaştırma katı biyokütle enerjijisini değerlendirmenin bir yolu olarak bilinir.

Entegre Biyokütle Gazlaştırma Tesisi – İsveç

Gazlaştırma Sisteminin Apartman İçi Kullanımı
 

Gazlaştırma ve Sürdürülebilir Gelecek

 

Hiç şüphe yok ki biyokütle doğal enerji kaynağı olarak kendini sonsuza kadar yenileyebilecek bir enerji kaynağıdır.

•  Gazlaştırma daha temiz enerji üretebilebilen bir enerji üretim teknolojisidir.

•  Yenilenebilir enerji teknolojileri arasında, farklı hammadde kombinasyonlarının kullanılabilindiği bir teknolojidir.

•  Fosil yakıtlar kükürt dioksit, azot oksitler ve radyoaktif alanlar (nükleer) atmosfer kirletilirken, direk yakma yerine gazlaştırma teknolojisi kullanımında emisyonlar büyük bir şekilde sıfırlanabilmektedir.

•  Gazlaştırma yöntemi ile elde edilen gazın kalitesi iyileştirildiğinden, makinalarda kullanımında daha verimli ısı ve elektrik enerjisi elde edilebilmektedir,

•  Fosil yakıtlar ve radyoaktif gücün yerine biyokütlenin konulabilmesini sağlayabilecek bir teknolojidir.

•  Gazlaştırma atıkların çevirim teknolojisinde (kentsel atıklardan zirai artıklara kadar) kullanışlı ve yüksek kaliteli enerji sağlaması bakımından türünün tek örneğidir.

 
Gazlaştırmanın avantajı gaz yakıtı yakmadan önce içerdiği zararlı maddeleri uzaklaştırmasıdır.

  Buna ilaveten içten yanmalı motorlarda gazlaştırma yakıtı kullanıldığında petrol yakıta nazaran daha az emisyon değerlerine sahiptir.

•  Gazlaştırmadan elde edilen gaz yakıtta kükürt dioksit ve NOx salınımı olmaz.

Kömür ve biyokütlenin gazlaştırılması çok eski zamandan beri bilinen bir teknolojidir. İşlem sonucu elde edilen yanabilir gaz karışımı, benzin ve dizel yakıtı gibi içten yanmalı motorlarda kullanılabilir.

Biyokütleden üretilen bu gaz, benzin ve motorin ile karşılaştırıldığında ucuz ve güvenilir bir yakıt olduğu görülmesine karşılık uzun bir süre motorlarda kullanılmamıştır. Bu işlem sırasında denetimli bir şekilde yakıt hücresine verilen hava ile biyokütle yakılır

Elde edilen ür üne odun gazı, sentetik gaz veya jeneratör gazı adı verilir. Bu gazın birim hacimdeki ısıl değeri 4-11 Mj/m 3 (1000-2600 kcal/m 3 ) arasında değişmekte olup,

 

Gazlaştırmanın Dezavantajı

 

Buna istinadeden biyokütle gazlaştırmasının dezavantajlarına da bakmak gerekmektedir. Çevreyi ne kadar güvene alıyorsa da sağlığa zararları açısından açıklanan dezavantajları vardır. Bu dezavantajlar;

•  Koku 

•  Gürültü
•  Yanma/patlama riski
•  CO zehirlenmesi
•  Akıt gaz ve
•  Pis su çıkışı (gazın temizlenme prosesinden kaynaklı)

Biyokütle gazlaştırmasında çıkan koku hidrojen sülfür, amonyak ve carbon oxy-sulphide kokularına benzer. Katran da sert bir kokuya sahiptir. Gazdan çıkan koku pis su, katran ve uçuşan küllerden de kaynaklanabilir. Gürültü ise işlem sırasında makinaların çalışmasından kaynaklanır. Sistemden atmosfere sızan gaz yakıt veya duman eğer ortamda ateşleme yapılırsa patlama olabilir.

Biyokütle gazlaştırma prosesinde katı yakıt deposu, yanabilen tozlar, yakıtın kurutulması ve üretilen gaz temel risk faktörlerini oluştururlar. Renksiz ve kokusuz olan karbon monoksit gazı solunduğunda tehlikeli bir toksik etki yaratır.

•  Daha az kullanılmasındaki en önemli faktör; petrol ürünlerine göre üretimi ve depolanmasının daha zahmetli olması, gaz üretim sistemlerinin çalıştırılması için farklı üniteler gerektirmesidir:

•  Gazlaştırıcı bir sistem başlıca; bir gazlaştırıcı ünite, temizleme sistemi ve enerji dönüşüm sisteminden (yakma veya içten yanmalı motor) oluşur.

•  Gazlaştırmada en önemli problem gaz üretmek değildir. Üretilen gazın içten yanmalı motorların kullanabileceği şekilde fiziksel ve kimyasal özelliklerini sağlamaktır.

•  Gazlaştırıcıda üretilen yanabilir gazlarda homojen bir karışım yoktur ve zamana bağlı olarak da gazın fiziksel ve kimyasal özellikleri (bileşimi, enerji miktarı, kirliliği) değişebilir.

•  Gazlaştırıcı ile içten yanmalı makina arasında bir depolama tankı yoktur. Bu nedenle depolama problem oluşturmaktadır. Üretilen gaz motorda yakılmadan önce ise çok iyi temizlenmelidir.

 

Akışkan Yataklı Gazlaştırıcı

 

Akışkan Yataklı Gazlaştırıcılarda:

•  Yatağın iç yüzeyi hareketsiz granül parçacıklarla kaplıdır (silika veya seramik),

•  Küçültülen biyokütle parçalarının gazlaştırma yatağına girişi alttandır,

•  Yüksek bir hızla alttan verilen havayla yakıt ısıtılmış olan yatağa yukarı doğru itilir,

•  Belli bir sıcaklıkta ısıtılan yatak biyokütlenin kısmi yanması ve gazlaştırılması için yeterlidir,

•  Yatağın her tarafında piroliz ve yanarak dönüşüm işlemi gerçekleşir,

•  Biyokütle parçaları akışkan olmasına rağmen biyokütle parçacıklarının boyu 10 cm'den küçük, nem içeriği % 65'den fazla olmamalıdır,

•  Akışkan yataklarda üretilen gaz düşük miktarda katran içermesine karşın, sabit yataklılara göre partikül içeriği daha fazladır,

•  Eğer gazlaştırıcı basınçlı ise üretilen basınçlı gaz gaz türbinlerinde elektrik ve güç üretiminde kullanılmaya uygundur.

Akışkan yataklı gazlaştırıcılar uzun dayanma süresi kadar daha iyi bir karışım sağlanabilmesi, optimum kinetik, partikül/gaz etkileşimi ve ısı transferi bakımından avantajlara sahiptir. Akışkan yataklı gazlaştırıcılar kabarcıklı ve sirkülasyonlu gazlaştırıcılar olmak üzere ikiye ayrılabilirler.

 


Kabarcıklı akışkan yataklı gazlaştırıcılar iyi bir sıcaklık kontrolü, yüksek dönüşüm oranı, iyi bir ayrışma potansiyeli, katalitik işlemlerin mümkün olması, hammadde miktarı ve nem içeriğine ve partikül boyutlandırılmasına töleranslı gazlaştırıcılardır.

Sirkülasyonlu akışkan yataklı gazlaştırıcılar ısıl gücü 10MW'dan yüksek yakıt üretimi için daha uygundurlar. Kabarcıklı akışkan yataklı gazlaştırıcılar ile karşılaştırıldığında içerdiği ilave avantajlar sayesinde yüksek bir gaz kalitesi sağlamaktadır.

•  Bu sistemlerde kapasitenin üst limiti yoktur. Kapasite tamamen biyokütle veya yerel enerji ihtiyacının kullanımına göre tespit elilebilir,

•  Gazlaştırma ajanı genellikle atmosferik basınçta ki havadır, fakat 100MW'dan daha büyük gaz türbinlerinde basınçlı gazlaştırma avantajlı olabilecektir,

•  Düşük sıcaklıktan dolayı (850°C civarında) tam yanma olmaması ve az miktardaki kül içeriği tehlikelidir.


AKIŞKAN YATAKLI BİYOKÜTLE GAZLAŞTIRMA ÜNİTESİ
 

Sabit Yataklı Gazlaştırıcı

 

Hava ve yakıt girişi yönüne göre sabit yataklı gazlaştırıcılar dört tipe ayrılmaktadır:

1- Aşağı akışlı

2- Yukarı akışlı

3- Karşıt akışlı

4- Açık akışlı

 


Aşağı akışlı gazlaştırıcılarda biyokütle yakıt girişi yukarıdan olup hava ise yakıtın içinden geçerek aşağıya akış yapar. Bu gazlaştırıcılar:

•  Boyutları, biçimleri ve biyokütle parçalarının nem içeriği belirlenmiş limitler içerisinde tutulmalıdır,

•  Üretilen gaz kalitesi genellikle iyidir,

•  1MW ve daha az elektrik kapasiteli sistemler için uygundurlar,

•  İyi bir gazlaştırma işlemi için biyokütle kurutularak nem içeriği %20'nin altına çekilmelidir,

•  Yüksek sıcaklıkta (700°C) üretilen gaz gazlaştırıcıdan ayrılır,

•  Aşağı akışlı gazlaştırıcıların avantajı üretilen gaz içerisinde çok düşük miktarda katran bulunmasıdır.

Yukarı akışlı gazlaştırıcılarda biyokütle aşağıya doğru hareket ederken gaz yuklarıya doğru bir çıkış sağlar. Bu gazlaştırıcılar

•  Bu gazlaştırıcılar onlarca megavat elektrik kapasiteli sistemler için uygundurlar,

•  Boyutları, biçimleri ve biyokütle parçalarının nem içeriği aşağı akışlı gazlaştırıcılara nazaran daha esnektirler,

•  Genellikle basit tasrımlıdırlar ve yüksek kül ve nem içerikli daha az kaliteli gaz verirler,

•  Gaz % 10-20 uçucu yağlar(katran) içerdiğinden motorlar ve türbinler için kullanımı uygun değildir.

Sabit Yataklı Gazlaştırıcı Tiplerinde Kullanılacak Hammadde Özellikleri
Gazlaştırıcı Tipi Yukarı Akışlı Aşağı Akışlı Açık Akışlı Karşıt Akışlı
Yakıt Odun Odun Pirinç Kabuğu Kömür
Boyut, mm 20-100 5-100 1-3 40-80
Nem, % <25 <60 <12 <7
Kül, % <6 <25 ~20 <6
 
Exidoz
Üye Girişi
E-Posta:
Şifre:
Henüz üye değilim. Üye olmak istiyorum.